środa, 20 lutego 2019
Uwagi SN dotyczące VAT od czynności komorniczych i pytania posła Jerzego Jachnika. PDF Drukuj Email
czwartek, 06 lipca 2017 19:36

Stanowisko SN o lukach w prawie dotyczęce VAT od czynności komorniczych.

Status komornika jako podatnika podatku VAT  i sposób jego naliczania  w odniesieniu do opłat egzekucyjnych

Interpretacją ogólną z dnia 9 czerwca 2015 r. nr PT1.050.1.2015. LJU.19 Minister Finansów uchylił interpretację ogólną z dnia 30 lipca 2004 r. nr PP10-812-802/04/MR/1556PP (Dz. Urz. Min. Finansów z dnia 10 sierpnia 2004 r., Nr 10, poz. 93), stwierdzając, że zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.) komornik sądowy – wykonując w szczególności czynności egzekucyjne – prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług działając w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Ponadto Minister Finansów stwierdził, że do tych czynności nie ma zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem wykonywanie czynno- ści egzekucyjnych przez komornika sądowego podlega opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych. Stanowisko zawarte w interpretacji ogólnej z dnia 9 czerwca 2015 r., powielone w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy skarbowe, wywołało rozbieżne oceny w orzecznictwie są- dów administracyjnych. Zapadły zarówno rozstrzygnięcia akceptujące stanowisko Ministra Finansów (np. wyroki WSA w Gdańsku z dnia 25 maja 2016 r., sygn. akt I SA.Gd 330/16, czy WSA w Kielcach z dnia 30 czerwca 2016 r. I SA/Ke 2925/16), jak też podważające jego zasadność (por. wyroki WSA w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2016 r., I SA/Po 309/16 i WSA w Łodzi z dnia 6 lipca 2016 r., I SA/Łd 338/16). Zagadnienie to, jako budzące poważne wątpliwości, zostało przedstawione do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów NSA, który w uchwale z dnia 34 Warszawa 2017 UWAGI O STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH I LUKACH W PRAWIE 6 marca 2017 r., I FPS 8/16, przesądził, że do wykonywanie czynno- ści egzekucyjnych przez komornika sądowego podlega opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych Zagadnienie dotyczące statusu komornika sądowego jako podatnika podatku od towarów i usług ma istotne znaczenie także dla sądów powszechnych, które rozstrzygają sprawy dotyczące sposobu ustalania kosztów postępowania egzekucyjnego. Należy bowiem podkreślić, że ani powołana wyżej interpretacja, ani uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 6 marca 2017 r., nie rozstrzygają sposobu naliczania podatku od towarów i usług od pobieranych przez komornika opłat egzekucyjnych. Pojawia się pytanie, czy opłatę obliczoną zgodnie z zasadami przewidzianymi w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2016 r. poz. 1138 ze zm., dalej jako „u.k.s.e.”), należy traktować jako należność brutto, tj. uwzględniającą kwotę podatku, czy też jako podstawę opodatkowania. W orzecznictwie SN zagadnienie to zostało rozstrzygnięte uchwałą z dnia 7 lipca 2016 r. komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie przepisów u.k.s.e. o stawkę podatku od towarów i usług. Nie można jednak całkowicie wykluczyć, że w orzecznictwie sądów administracyjnych zagadnienie to zostanie rozstrzygnięte odmiennie. Ryzyko rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych może być wyeliminowane jedynie w drodze stosownego zabiegu legislacyjnego.

 

Całość uwag SN do ustawodawstwa polskiego za 2017 r. - klikinij.

 

 

Komentarze (0)
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać komentarze!
 


stat4u
Aferyibezprawie.org © Copyright 2009
Projekt i wykonanie: intMar.eu

dietaraj.pl dieta,odchudzanie,dietetyk,poradnia dietetyczna,pracownia dietetyczna,dietetyk kliniczny,dietetyk dziecięcy,Bielsko-Biała,Żywiec,Skoczów stomatologia bielsko-biała,dentysta bielsko-biała, leczenie kanałowe bielsko-biała pakowanie konfekcjonowanie bielsko-biała rehabilitacja bielsko-biała botoks bielsko,powiększanie ust bielsko,botox bielsko,paznokcie żelowe pedicure