środa, 23 października 2019
Statut - władze PDF Drukuj Email

 

Zarząd stanowią:  
Magdalena Kostuchowska - Prezes Zarządu  
Anna Lichy - Sekretarz  
Piotr Staszko - Skarbnik  
   
   

 

 

 
Komisję Rewizyjną stanowią:  
Alicja Zdrowak - Przewodnicząca  
Bożena Szczugiel - Sekretarz  
Furtak Janina - Członek  

 

 

 

               STATUT             

STOWARZYSZENIA PRZECIW BEZPRAWIU

Tekst jednolity na dzień  6.07 .2015 r.

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie pod nazwą PRZECIW BEZPRAWIU, zwane dalej "Stowarzyszeniem" jest stowarzyszeniem zarejestrowanym powołanym na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r.  Nr 20, poz. 104, z późn. zm.), działającym na podstawie obowiązującego prawa oraz niniejszego statutu.

§2

1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów.

2. Stowarzyszenie może być członkiem i uczestniczyć w pracach innych organizacji krajowych i międzynarodowych

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną

4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bielsko - Biała.

§3

1. Stowarzyszenie ma wyłączne prawo używania pieczęci, stroi organizacyjnych oraz odznak z nazwą, adresem, stroną internetową lub znakiem Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Członkowie Stowarzyszenia realizują postanowienia zawarte w par. 5 i 6 statutu  używając stroi organizacyjnych.

3. Strój organizacyjny jest koloru czerwonego w formie kamizelki. Z przodu posiada napis: oczekujemy uczciwości i sprawiedliwości a z tyłu nazwę stowarzyszenia, stronę internetową oraz miejscowość.

§4

1. Zarząd Stowarzyszenia może powoływać i odwoływać pełnomocników regionalnych oraz powoływać i likwidować oddziały regionalne.

2. Pełnomocnicy Stowarzyszenia działający na terenie Polski posiadają  uprawnienia członka zarządu zawarte w paragrafie 23 Statutu z wyjątkiem  rozporządzania i zaciągania zobowiązań majątkowych.

3. Pełnomocnik regionalny składa na końcu każdego kwartału pisemne sprawozdanie do Zarządu Stowarzyszenia, o podejmowanych działaniach.  

 

     Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§5

Celem Stowarzyszenia jest:

1. działanie na rzecz przestrzegania praw obywatela i obowiązków organów władzy publicznej w tym ustawodawczej, wykonawczej, organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, zawartych w szczególności w Konstytucji RP, umowach międzynarodowych i obowiązujących przepisach prawa

2. przeciwdziałanie zjawiskom naruszania prawa i korupcji oraz związanym z tym patologiom społecznym

3. edukacja oraz rozwój świadomości prawnej i obywatelskiej społeczeństwa i członków stowarzyszenia,

4. upowszechnianie i ochrona praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym  wprowadzenie, propagowanie i promowanie ordynacji wyborczej większościowej.

5. działanie na rzecz jawności  funkcjonowania władz publicznych – w tym obserwacja rozpraw i posiedzeń sądów.

6.  propagowanie uczciwości w życiu  publicznym,

7. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów

8. podejmowanie interwencji oraz reprezentowanie obywateli i innych podmiotów wobec organów władzy publicznej i innych instytucji państwowych i samorządowych, w ochronie ich słusznych interesów lub w przypadkach zagrożenia porządku prawnego oraz bezpieczeństwa, a także udział w postępowaniach prowadzonych przez te organa w granicach prawem dopuszczalnych, w tym prowadzenie  mediacji w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych  - jako mediatorzy społeczni i zawodowi, o ile spełniają przewidziane prawem wymagania.

9. działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz integracji europejskiej i rozwijania współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony i propagowania praw jednostki

10. ochrona równości oraz nie dyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli, w tym mogą w sprawach o roszczenia z tego zakresu wytaczać za zgodą obywateli powództwa na ich rzecz oraz, za zgodą powoda, wstępować do postępowania w każdym jego stadium.

11. pomoc ofiarom przestępstw w sprawach o roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, który stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego w postępowaniu karnym, w tym mogą wytaczać za zgodą obywateli powództwa na ich rzecz oraz za zgodą powoda, wstępować do postępowania w każdym jego stadium.

§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. udział  w postępowaniach przygotowawczych, sądowych, wykonawczych i administracyjnych i innych dla ochrony słusznego interesu społecznego lub indywidualnego zawartych w Konstytucji RP, w tym ochrony praw i wolności człowieka i obywatela,

2. współpracę i wzajemną pomoc Członków Stowarzyszenia w zakresie realizacji postawionych celów

3.  współpracę z osobami i instytucjami w zakresie wymiany informacji i doświadczeń w dziedzinach objętych działalnością Stowarzyszenia,

4. doradztwo i pomoc organizacyjno – prawną

5. organizowanie seminariów i konferencji naukowych,

6. prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej,

7. podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości prawa poprzez wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie postulatów, a także w innych prawem dopuszczalnych formach,

8. organizowanie imprez publicznych, wystaw, odczytów oraz prowadzenie innych form propagujących działalność Stowarzyszenia

9. doradztwo i pomoc organizacyjno - techniczną, finansową i rzeczową na rzecz osób i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania zgodne z celami Stowarzyszenia nieodpłatnie,

10.  prowadzenie objazdowej edukacji obywateli w innych miastach i gminach Polski,  w zakresie praw i wolności obywatelskich oraz  edukacji prawnej. 

§7

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest w całości na realizację celów statutowych.

 

                                           Rozdział III                                                                                                                  

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Członków Zwyczajnych,

2. Członków Wspierających,

3. Członków Honorowych.

§9

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel RP. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje się po:

a. złożeniu deklaracji pisemnej przez kandydat

b. złożeniu pisemnego  zobowiązania do przestrzegania statutu Stowarzyszenia

c. złożeniu pisemnego poświadczenia wprowadzającego członka zwyczajnego Stowarzyszenia,

d. podjęciu uchwały  przez  Zarząd Stowarzyszenia o przyjęciu wstępującego w poczet Członków Zwyczajnych.

2. Od negatywnej uchwały w przedmiocie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do  Sądu Koleżeńskiego.

3. Termin złożenia odwołania wynosi 14 dni od daty otrzymania przez zainteresowanego uchwały wymienionej w ustępie poprzedzającym, które winno być rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu  Sądu Koleżeńskiego.

§10

1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być zarówno osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych jak i osoba prawna zainteresowana działalnością statutową Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc w jakiejkolwiek formie.

2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. O przyjęciu członka Wspierającego decyduje Zarząd na pisemny wniosek ubiegającej się o to osoby określonej w ust. 1. 

§11

1. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która zasłużyła się w sposób szczególny w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia lub wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia.

2. Nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§12

Członkowie należą organizacyjnie do właściwego  Oddziału Stowarzyszenia, jeśli taki został wyodrębniony.

§13

Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

1.uczestniczenia w pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

2. korzystania z pomocy Stowarzyszenia zgodnie z jej działalnością statutową,

3. zgłaszania wniosków, opinii i postulatów do władz Stowarzyszenia,

4. współdecydowania o podejmowanych pracach i programie działania Stowarzyszenia, poprzez uczestniczenie w podejmowaniu stosownych uchwał i występowania z inicjatywą uchwałodawczą,

5. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów władz Stowarzyszenia.

§14

Członek Zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

1.aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,

2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,

4.  przestrzegania zasad etycznego postępowania w prowadzonej przez siebie działalności.

§15

1. Członek Wspierający i Honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 13.

2. Członek Wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.

3.Członek Honorowy jest obowiązany do propagowania celów i programu Stowarzyszenia, przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz zasad etycznego postępowania.

§16

1.    Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie właściwemu Zarządowi,

b. utraty zdolności do czynności prawnych,

c. skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń przez okres 6 miesięcy o ile nie zostanie z nich zwolniony przez Zarząd ze względu na sytuację materialną.

d. wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w przypadku naruszenia zasad statutowych, nie przestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na niekorzyść Stowarzyszenia lub jego członków, z zastrzeżeniem punktu e.

e. pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały Zarządu  

2.   W przypadkach określonych w ust. 1 lit. c i e Zarząd, a w przypadku określonym w ust. 1     lit. d Sąd Koleżeński zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając jego przyczynę. Uchwały i orzeczenia w wyżej określonych sprawach są ostateczne.

3.  Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie ust. 1 lit. c, następuje po pozytywnym przegłosowaniu  wniosku zwykłą większością głosów  przez Zarząd.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§17

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków (Delegatów),

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna,

d. Sąd Koleżeński.

2.  Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 150 w Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione przez Walne Zgromadzenie Delegatów, wybieranych przez członków zwyczajnych stowarzyszenia.  Na 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia przypada 1 delegat, wybierany w głosowaniu tajnym. Niezależnie od powyższego delegatami są członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Wybór pozostałych delegatów następuje w najkrótszym możliwym terminie, chyba że powodowałoby to niemożność spełnienia warunków określonych w  § 18 ust. 3 i 4. O terminie i miejscu wyboru delegatów Zarząd  zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej 14 dni przed zebraniem. Do Walnego Zebrania Delegatów stosuje się odpowiednio przepisy o Walnym Zebrani Członków.

3.  Zarząd może powoływać komisje problemowe w sprawach związanych z programem i formami realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

4.   Kadencja wszystkich władz i Delegatów trwa trzy lata.

5.   Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym.

6. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej.

7. Zarządowi Stowarzyszenia przysługuje w razie ustąpienia, odwołania lub utraty członkostwa przez członka Zarządu prawo kooptacji członków do organów statutowych, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. Kadencja dokooptowanego członka upływa wraz z terminem upływu kadencji organu do którego został wybrany.

8. Wszystkie władze są zobowiązane badać i rozpatrywać wnioski, prośby i zażalenia członków Stowarzyszenia zgodnie ze swoją właściwością oraz informować o podjętych uchwałach i orzeczeniach.

Walne Zebranie Członków (Delegatów)

§18

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków (Delegatów) zwoływane przez Zarząd.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na rok do końca czerwca każdego roku.

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia uczestników co najmniej 14 dni przed zebraniem.

§19

Uchwały Walnego Zebrania Członków (Delegatów) są prawomocne przy obecności:

1. w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

2. w drugim terminie - który może być wyznaczony w tym samym dniu, nie wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie - bez względu na liczbę osób obecnych uprawnionych do głosowania.

§20

1. W  Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) biorą udział z głosem stanowiącym Członkowie Zwyczajni.

2.  W Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) mogą brać udział z głosem doradczym Członkowie  Wspierający, Honorowi i zaproszeni goście.

§21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. uchwalanie kierunków  merytorycznej działalności Stowarzyszenia,

2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków z działalności władz  Stowarzyszenia,

3.  udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi  na wniosek  Komisji Rewizyjnej,

4. wybór:

a. Zarządu,

b. Komisji Rewizyjnej,

c. Sądu Koleżeńskiego,

d. dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,

e. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku stowarzyszenia,

f. rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków.

§22

1. Nadzwyczajne  Walne Zebranie Członków  może być zwołane z inicjatywy Zarządu,  Komisji Rewizyjnej lub na wniosek  1/2 liczby członków (Delegatów) Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie sześciu tygodni od daty uchwały podjętej przez Zarząd i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3. Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (Delegatów) § 20 stosuje się odpowiednio.

Zarząd

§23

1. Zarząd  jest organem wykonawczym i najwyższą władzą kierującą działalnością Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

2.  Zarząd  składa się od 3 do 10 osób. Prezes Stowarzyszenia wybierany jest imiennie  przez Walne Zgromadzenie Członków.    Pozostali członkowie zarządu    wybierani są  imiennie przez Walne Zgromadzenie Członków - w jednym głosowaniu.   Zarząd  wybiera spośród wybranych członków,  pozostałych funkcyjnych członków zarządu. Ukonstytuowanie zarządu nastąpi na pierwszym posiedzeniu.

3. Każdy z członków Zarządu posiada  uprawnienie do reprezentowania Stowarzyszenia w granicach statutowych. Do rozporządzania i zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest wspólne działanie Prezesa, Skarbnika i jednego członka Zarządu.  

4. W skład Zarządu wchodzą:

a. Prezes,

b. Sekretarz

c. Skarbnik,

d. Członkowie Zarządu

przy czym uchwałą Walnego Zebrania Członków  dopuszcza się powołanie Wiceprezesów Zarządu.

5. Członkowie zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§24

1. Posiedzenia Zarządu  zwołuje Prezes lub dwóch członków Zarządu.

2. Posiedzenia Zarządu  odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Posiedzenia Zarządu  są prawomocne jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa jego członków.

4.  W przypadku równej liczby głosów w posiedzeniach Zarządu rozstrzyga głos Prezesa.

§25

Do kompetencji Zarządu należy:

1.    Nadawanie godności Członka Honorowego,

2.    Powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie Oddziałów Stowarzyszenia, 

3.    Uchwalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich egzekwowania,

4.    Przedstawianie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia

5.    Określanie rocznych i bieżących planów pracy Zarządu,, 

6.    Zawieranie umów o współpracę z innymi organizacjami i instytucjami,

7.    Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

8.    Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu,

9.    Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

10.  Podejmowanie uchwał o nabywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia,                        

11.  Powoływanie i odwoływanie pełnomocników o których mówi par. 3 statutu                                                                         

                                                        Komisja Rewizyjna

§26

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym w zakresie gospodarki finansowej oraz zgodności statutowej podejmowanych uchwał.                                                                             

2.  Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3.  Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

4.  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej

 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej  nie mogą być skazani wyrokami  prawomocnymi za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

 

6. Członkowie Komisji rewizyjnej  wykonują swoja funkcje bez wynagrodzenia.

 

7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu i jest   statutowym  kolegialnym  organem kontroli i nadzoru  odrębnym i niezależnym od  Zarządu, a także nie podlega Zarządowi w  zakresie  wykonywania kontroli wewnętrznej  i nadzoru. 

§27

Do zakresu działania  Komisji Rewizyjnej należy: 

1.  Kontrolowanie co najmniej raz w roku  działalności Stowarzyszenia,

2.  Kierowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych do Zarządu,

3. Składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania wraz z wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium Zarządowi,

4. Sporządzanie lub zlecanie rocznych  sprawozdań merytorycznych  z działalności Stowarzyszenia z zastrzeżeniem przepisów odrębnych oraz podanie ich do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się przez zainteresowane podmioty,

5. Sporządzanie  lub zlecania  oraz ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,

6. Przekazywanie właściwemu ministrowi do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia  za dany rok działalności Stowarzyszenia zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji pożytku publicznego, pod warunkiem posiadania ich statusu.

§28

Komisja rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,

2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

 

.                                                   Sąd Koleżeński

§29

1. Sąd Koleżeński składa się z od 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród wszystkich członków Stowarzyszenia.

2. Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
i Sekretarza.

3. Członkowie  Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić w skład innych naczelnych władz Stowarzyszenia.

§30

1. Sąd Koleżeński jest powołany do rozstrzygania sporów między członkami, wynikłymi w obrębie Stowarzyszenia oraz do rozpatrywania spraw członków dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz.

2. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

a. Upomnienie,

b. Naganę,

c. Zawieszenie w prawach członka na okres jednego roku,

d. Wykluczenie ze Stowarzyszenia.

2. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim jest jednoinstancyjne.

3. Zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Sąd Koleżeński.

Rozdział V

Pełnomocnicy  Stowarzyszenia

§ 31

1. Zarząd do realizacji celów statutowych może powoływać i odwoływać Pełnomocników Stowarzyszenia.

2. Terenem działania Pełnomocnika może być: dzielnica,  gmina, powiat, województwo,

3. Teren działania pełnomocnika określa uchwałą Zarząd,

4. Pełnomocnikiem stowarzyszenia  nie musi być jego członek.

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia

§ 32

Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, subwencji, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

§ 33

Zakazuje się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz  pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2. przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3.  wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,  chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich  lub po cenach wyższych niż rynkowe

Rozdział VII

Zmiana Statutu i Rozwiązanie Stowarzyszenia

§34

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków  (Delegatów) większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.

§35

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków (Delegatów)  większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. W razie rozwiązania się stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego zarządu, jeżeli uchwała ostatniego Walnego Zebrania Członków (Delegatów) nie stanowi inaczej.

3. Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w statucie, chyba że uchwała Walnego Zebrania Członków (Delegatów) stanowi inaczej.

4. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

 

                                                                                                               z up. WZC

                                                                                                         Prezes Stowarzyszenia

                                                                                                            Jerzy Jachnik

 

 

 

 

 

 

 

 


stat4u
Aferyibezprawie.org © Copyright 2009
Projekt i wykonanie: intMar.eu

dietaraj.pl dieta,odchudzanie,dietetyk,poradnia dietetyczna,pracownia dietetyczna,dietetyk kliniczny,dietetyk dziecięcy,Bielsko-Biała,Żywiec,Skoczów stomatologia bielsko-biała,dentysta bielsko-biała, leczenie kanałowe bielsko-biała pakowanie konfekcjonowanie bielsko-biała rehabilitacja bielsko-biała botoks bielsko,powiększanie ust bielsko,botox bielsko,paznokcie żelowe pedicure